പേര് :

തലവേദനസംഹാരി

ഘടകം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണം
E122 Azorubine 264
E124 Ponceau 412 , Cochineal റെഡ് എ 299
E155 തവിട്ട് ഹൈടെൻഷൻ 20
ഉത്പന്നം ചേരുവകൾ count
0 - 0