tên :

aspirin

thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
E122 Azorubine 264
E124 Ponceau 412 , màu cánh kiến ​​đỏ A 299
E155 nâu HT 20
Sản phẩm đếm thành phần
0 - 0