E476 (E 400-499 타이어 , 증점제 , 안정제 및 유화제)
이름 :

폴리 글리세린 polyricinoleat

그룹 : 안전한 ,채식주의 자 에게 적합하지 않음
경고 : 위장 장애 어린이 . 에서 고통받는 사람들 을 참조해야합니다 E (476) 를 포함하는 제품 에 특별한주의 와 함께
논평 : 일부 국가 에서 일부 소식통에 따르면 . 을 사용 하는 것을 금지합니다 있도록 물질 에 대한 정보 는 , 논란 , 첨가제의 과도한 사용은 간과 신장 의 확대 로 이어질 수 있으며, 이는 알레르기 항원 (.) 없는 대사 . 방해
생성물 재료 를 계산
milka lila stix milka chocolilastix ciastka oblane czekoladą mleczną z mleka alpejskiego 144 g шоколадные палочки «милка» (0) (10)
русский шоколад (0) (7)
шоколад «бабаевский» (0) (5)
пикник (picnic) (0) (6)
nuts trios (0) (12)
1341 - 1345 총 1345