പേര് :

മഗ്നീഷ്യം

ഗ്രൂപ്പ് : ധാതുക്കൾ

ഉത്പന്നം ചേരുവകൾ count
നാരങ്ങനാരങ്ങ (5) (0)
ലെന്സ്ലെന്സ് (13) (0)
വെളുത്ത അരിവെളുത്ത അരി (8) (0)
തവിട്ട് അരിതവിട്ട് അരി (9) (0)
കോളിഫ്ലവർകോളിഫ്ലവർ (10) (0)
മിഴിഞ്ഞുമിഴിഞ്ഞു (7) (0)
ചുവന്ന ബീറ്റ്റൂട്ട്ചുവന്ന ബീറ്റ്റൂട്ട് (9) (0)
കുരുമുളക്കുരുമുളക് (10) (0)
ആപ്രിക്കോട്ട്ആപ്രിക്കോട്ട് (9) (0)
കിവികിവി (6) (0)
1 - 10 മൊത്തം44