பெயர் :

மெக்னீசியம்

குழு : கனிமங்கள்

தயாரிப்பு பொருட்கள் எண்ணிக்கை
எலுமிச்சைஎலுமிச்சை (5) (0)
லென்ஸ்லென்ஸ் (13) (0)
வெள்ளை அரிசிவெள்ளை அரிசி (8) (0)
பழுப்பு அரிசிபழுப்பு அரிசி (9) (0)
காலிஃபிளவர்காலிஃபிளவர் (10) (0)
சார்க்ராட்சார்க்ராட் (7) (0)
சிவப்பு பீற்றுசிவப்பு பீற்று (9) (0)
மிளகுமிளகு (10) (0)
ஆப்ரிகாட்ஆப்ரிகாட் (9) (0)
கிவிகிவி (6) (0)
1 - 10 மொத்தம்44