ಅಲರ್ಜಿನ್


ಹೆಸರು ಆಹಾರ ಎಣಿಕೆ
ಹಾಲು 9835
ನೆಲಗಡಲೆ 1088
ಮರದ ಬೀಜಗಳು | ಬಾದಾಮಿ | ಆಕ್ರೋಡು | ಗೋಡಂಬಿ | ಪಿಸ್ತಾ 2896
ಸೋಯಾ 2912
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು | ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 3208
ಅಂಟು 646
ಆಸ್ಪಿರಿನ್ 0
ಸಂಪರ್ಕ ಅಲರ್ಜಿ 0
ಮನ್ನಿಟಾಲ್ | e421 136