അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന


പേര് ഭക്ഷണങ്ങൾ count
പാൽ 9835
ചെയുക 1088
വൃക്ഷം പരിപ്പ് | ബദാം | അസുഖവും | കശുവണ്ടി | എത്തി 2896
സോയ 2912
മുട്ട | മുട്ട മിശ്രിതം 3208
ഗ്ലൂറ്റൻ 646
തലവേദനസംഹാരി 0
കോൺടാക്റ്റ് അലർജി 0
മാനിറ്റോൾ | e421 136