மூலப்பொருள் மூலப்பொருள் அடங்கிய உணவு எண்
பிரக்டோஸ் - குளுக்கோஸ் மருந்து 40806
செயற்கை வாசனை 31173
சால்ட் 26993
ஹைட்ரஜன் ஏற்றிய காய்கறி எண்ணெய் 14683
E444 சுக்ரோஸ் 12160
E330 சிட்ரிக் அமிலம் 12050
E322 லெசித்தின் 11798
E338 அமிலம் 7145
E500 சோடியம் பைகார்பனேட் 5785
E450 டைபாஸ்பேட் 4289