மூலப்பொருள் மூலப்பொருள் அடங்கிய உணவு எண்
பிரக்டோஸ் - குளுக்கோஸ் மருந்து 40809
செயற்கை வாசனை 31175
சால்ட் 26994
ஹைட்ரஜன் ஏற்றிய காய்கறி எண்ணெய் 14684
E444 சுக்ரோஸ் 12160
E330 சிட்ரிக் அமிலம் 12050
E322 லெசித்தின் 11799
E338 அமிலம் 7145
E500 சோடியம் பைகார்பனேட் 5786
E450 டைபாஸ்பேட் 4289