thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40796
Nhân tạo hương 31168
muối 26989
dầu thực vật hydro hóa 14681
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12049
E322 Lecithin 11796
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5784
E450 Diphosphate 4289