thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40806
Nhân tạo hương 31173
muối 26993
dầu thực vật hydro hóa 14683
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12050
E322 Lecithin 11798
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5785
E450 Diphosphate 4289